วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วม “โครงการล้านกล้าความดีแทนคุณแผ่นดิน” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา “บริหารและพัฒนาองค์กร” ในโอกาสนี้อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา “บริหารการศึกษา” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวัน เขียววิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขา ” ส่งเสริมศิลปการแสดงและวัฒนธรรม” โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)