บริการวัคซีนนักเรียน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ วัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดบริการฉีดวัคซีน Pfizer💉💉 เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ วัคซีน Pfizer 💉 เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
🙏ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลางในการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียน มา ณ โอกาสนี้