โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท
ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าว ตามลิงก์หรือสแกน QR Code เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนต่อไป
https://forms.gle/qKgPs8mau751L1N89
2. เงินช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูก “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)” กับ “เลขประจำตัวประชาชน” ของผู้ปกครอง/ผู้ที่มีสิทธิรับเงิน เท่านั้น

📅ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากทางโรงเรียนต้องดำเนินการส่งข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป