รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

🌱โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน บริหารงานโดยอาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเลือกเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้รับรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 “สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร