รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาศิลปการแสดงและวัฒนธรรม

🌱โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวัน เขียววิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลที่ ประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2564 “ สาขาส่งเสริมศิลปการแสดงและวัฒนธรรม