1. จดหมายเชิญแข่งขันการโต้สาระวาที ภาษาไทย  /  ภาษาอังกฤษ
  2. ระเบียบการแข่งขันการโต้สาระวาที  ภาษาไทย  /  ภาษาอังกฤษ