การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโครงการ EPTS ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPTS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EPTS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (EPTS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (EPTS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EPTS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (EPTS)
ขอความกรุณาผู้ปกครองจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-in ตัวจริง) ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ทางไปรษณีย์ “แบบลงทะเบียน หรือ EMS” โดยบรรจุซองและจ่าหน้าซอง
ส่งถึง “งานการเงินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”
เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(โดยวงเล็บ ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น ห้องเรียน ของนักเรียนที่มุมล่างขวาของซอง)
นำส่งที่ห้องสำนักงานอำนวยการ อาคารสาธิตปทุมวัน 1
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่องานการเงินของโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินต่อไป