ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม​ พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียน

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

📍 งดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
📍 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
📍 การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฎิบัติงานกลุ่มของนักเรียนต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการรวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด
📍ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองโดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนของสายปฏิบัติการและสายปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติณ สถานที่ทำการ ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมาย

❗️ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตนตามหลักมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

📆 ประกาศมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 30พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

📌ขอให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูล