วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบคณะผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน พร้อมร่วมรับฟังสรุปรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การนำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนพัฒนาบุคคล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM