📌 สิ่งที่ต้องเตรียม
– บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับชาวต่างชาติ
– เอกสารภาคผนวกที่ 5, 6 พร้อมกรอกข้อมูลและผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน
– ขอให้เขียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนที่มุมบนด้านขวาของเอกสารภาคผนวกที่ 6
– ปากกา
– โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง Application หมอพร้อม ลงทะเบียนพร้อมใช้งาน

💉 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
1. คัดกรอง
2. ตรวจสอบรายชื่อ / ยื่นเอกสาร / รับบัตรคิว
3. รอลำดับเข้าฉีดวัคซีน
4. ฉีดวัคซีน
5. พักสังเกตอาการ (30 นาที)
6. รับใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

🎯 ข้อมูลเพิ่มเติม
– นักเรียนต้องนำเอกสารทุกฉบับติดตัว และเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
– ไม่อนุญาตให้จอดรถภายในโรงเรียน
– ผู้ปกครองวนรถส่งนักเรียนรอบวงเวียน
– ผู้ปกครองที่นำรถมาสามารถจอดรถได้ที่ถนนอังรีดูนังต์ 1 ช่องจราจร