[ โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ ]​
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ “โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการ” ให้แก่คณะครู และบุคลากรการศึกษาจากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 1

🟢“Innovation for Online Learning” โดยคณะวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

🟠“การวิจัยในชั้นเรียน” และ “กิจกรรมโฮมรูม ในยุค New Normal” โดยคณะวิทยากรจากฝ่ายวิจัย นิเทศ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู