ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประเภทบุคคล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564” จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยนางสาวจิณณ์ รัชโน ได้รับรางวัลด้านสื่อมวลชน และนางสาวธัญญธร เทียนไพฑูรย์ ได้รับรางวัลด้านนันทนาการ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา