ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม​ พ.ศ. 2564)

[ ประกาศโรงเรียน ]

เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

🔴ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

🔴ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบจนถึงวันปิดภาคเรียนที่1/2564

🔴การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด

🔴บุคลากร​ปฏิบัติงาน ​Work From Home โดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา

🔴ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ อย่างเคร่งครัด

📆 ประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 1-30​กันยายน​พ.ศ. 2564

📌ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูล