ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย​ศรีนคริน​ทร​วิโรฒ​ ปทุมวัน​ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

🟡ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

🟡ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

🟡การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานหรือกิจกรรมที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด

🟡บุคลากร​ปฏิบัติงาน​Work From Home โดยพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา

🟡ให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ อย่างเคร่งครัด 🚫หลีกเลี่ยงการนำตนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

🗓️ประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

📌ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูล