ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียน : ทุนสนับสนุนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564  ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564  ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ประกาศ การมอบทุนการศึกษานักเรียน  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2. อ่านข้อปฏิบัติ ดังนี้ ข้อปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

3. กรอกแบบฟอร์มการรับทุนสนับสนุนฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1:  https://forms.gle/pVuBZiWTsvGua4ah6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2:  https://forms.gle/aJmxKuZRWTSYqogXA
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3:  https://forms.gle/qwkPMH3K7X3L7CCD8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4:  https://forms.gle/bbYJVLYBKZpBuQ7D9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5:  https://forms.gle/nCtw15zaNJUeKLZV6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://forms.gle/LSfP7JKGZhm5WZi77

4. ขอความกรุณาแนบ “สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบิดาหรือมารดาที่มีชื่อตามหน้าสมุดบัญชีที่ส่งให้โรงเรียน และโปรดระบุว่า “ใช้สำหรับรับทุนสนับสนุนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น”

ตัวอย่างเอกสาร  คลิกที่นี่

การตั้งชื่อไฟล์ “สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน”
ขอให้ตั้งชื่อเป็น : ระดับชั้น_ห้องเรียน_เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก_A
ตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน 536 เลขประจำตัวนักเรียน 20123
ชื่อไฟล์ คือ 1_536_20123_A

5.  ขอความกรุณาแนบ “สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา” และรับรองสำเนาถูกต้อง

ตัวอย่างเอกสาร  คลิกที่นี่ 

การตั้งชื่อไฟล์ “สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของบิดาหรือมารดา”
ขอให้ตั้งชื่อเป็น : ระดับชั้น_ห้องเรียน_เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก_B
ตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน 536 เลขประจำตัวนักเรียน 20123
ชื่อไฟล์ คือ 1_536_20123_B

 

โดยส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน
เนื่องจากทางโรงเรียนต้องดำเนินการจ่ายทุนสนับสนุนนักเรียนฯ ก่อนปิดงบประมาณปี2564