ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย​ศรีนคริน​ทร​วิโรฒ​ ปทุมวัน​ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

📍ขยายเวลางดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
📍นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ
📍ยกเลิกกำหนดการจัดสอบกลางภาคเรียนที่1/2564
📍การมอบหมายงานของอาจารย์และการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน ต้องเป็นงานที่ไม่มีการมารวมกลุ่มปฏิบัติด้วยกัน
📍บุคลากร​ปฏิบัติงาน​Work From Home ทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ามาปฏิบัติงาน
📍ขอให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​อย่างเคร่งครัด

📅คำสั่งประกาศโรงเรียนมีผลบังคับ​ใช้ ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูล