ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ​ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 )

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

⛔ขยายเวลางดใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียน 24 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2564
🏫กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 7 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์
💻บุคลากรปฏิบัติงาน (Work From Home)

ประกาศ​ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูล