ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ประกาศ​ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

⛔งดใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียน (1-23 พ.ค.64)​
🚫งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
💻บุคลากรปฏิบัติงาน (Work From Home)

ประกาศ​ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูล