ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก