การส่งหลักฐานการศึกษา(เพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 และโรงเรียนได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมการปฐมนิเทศ และโครงการคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ ม.1 จึงขอเลื่อนกำหนดส่งหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ในส่วนที่ต้องส่งเพิ่มเติม)และใบตรวจสุขภาพนักเรียน(สามารถใช้ใบตรวจสุขภาพฉบับเดิม) ไปเป็นวันเปิดภาคเรียน จันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป