วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการและบริเวณโดยรอบโรงเรียน