วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 10 อาคารสาธิตปทุมวัน 1