วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงเรียน