โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Patumwan Demonstration School

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีบรรพชาสามเณร 

การสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2567

สารปทุมวัน ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

รานงานประจำปี 2565

สารปทุมวัน ฉบับเดือนมกราคม 2566

ความภูมิใจ

PDS Channel

นักเรียนได้รับทุนเรียนดีและรางวัลเรียนดีประจำชั้น ปีการศึกษา 2565

ขอเอกสารทางการศึกษา สำนักงานบริการการศึกษา
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบันที่ได้รับรหัสผ่านใหม่แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ เข้าที่หัวข้อ การตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ หรือติดต่อ itsupports@satitpatumwan.ac.th)