แนวทางการปฏิบัติและการคัดกรองผู้เข้าสอบ การสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบัติในการเข้าสอบและการใช้พื้นที่สนามสอบ
- ระเบียบการสมัคร
- กำหนดการ

2.  แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้เข้าสอบ (เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าอาคารสอบ กรุณาพิมพ์และกรอกแบบสอบถามนี้มาล่วงหน้าก่อนเข้าอาคารสอบ)

3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ทาง https://admission.satitpatumwan.ac.th/

4.  แผนผังอาคารสอบ

5. กำหนดการและระเบียบการปฏิบัติ

6.  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ