เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวชาติญา อาจชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4