ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่อง ปิด​สถานศึกษาเป็นการ​ชั่วคราว การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เรื่อง ปิด​สถานศึกษาเป็นการ​ชั่วคราว การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

สอบถามข้อมูล