เอกสารประกาศ ประกวด งานปรับปรุงโรงฝึกพลศึกษา อาคารสาธิตปทุมวัน 6 จำนวน 1 งาน