วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนจัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่วาระพิเศษในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MEET เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่บุคลากร ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน

#เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน