ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาและปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564