[ ประกาศโรงเรียน ]
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563