โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ และการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม โดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร มาเป็นวิทยากรมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 10