กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาค่ายพักแรม จัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคข้าวสารและเครื่องปรุงอาหารให้กับโรงเรียนหนองโดนวิทยา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563