โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม โดย ดร.มธุรส ประภาจันทร์” ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สทศ. สพฐ. มาเป็นวิทยากรมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมการการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สพฐ” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 10