ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต
การนี้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม เป็นวิทยากร และ ศ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ให้เกียรติบรรยายเรื่อง การจัดทำผลงานสอน และการจัดทำผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน