โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม โดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใยบัว อาคารสาธิต ปทุมวัน 1 ชั้น 10