ผู้เกษียณอายุราชการร่วมพิธีเชิดชูคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563