71 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี 2563
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัย อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในพุธวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ลานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ