ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภรณ์ บางโม นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 513 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากการประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”จัดโดย กรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา