ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร Accuracy สูงสุด และรางวัลพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จากการแข่งขันรายการ AI Hackathon Online #2 “Natural Language Processing” เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ได้แก่ ทีม DekDoi LongBor ประกอบด้วย
1. นายพูนเพิ่ม เกษหอม
2 นายพศวัต เพ็งพริ้ง
3. น.ส.นภัสสร หลิดชิววงศ์