ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายอักษรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายอักษรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายอักษรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563