โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ “ฉลอง ๖๗ ปี สาธิตปทุมวัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการของโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาของนักเรียน รวมทั้งตั้งเป็นกองทุนในการทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน ๔