รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562   https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณและเสื้อสามารถ-ประจำปีการศึกษา-2562-.pdf

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคุณประโยชน์-ประจำปีการศึกษา-2562.pdf

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรขอบทองรางวัลคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรขอบทองรางวัลคุณประโยชน์-ประจำปีการศึกษา-2562.pdf

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคุณประโยชน์-ประจำปีการศึกษา-2562.pdf