การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ประธานกรรมการ (สทศ.)
๒. ดร. ณัฐา เพชรธนู (สพฐ.)
๓. ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ (คณะศึกษาศาสตร์ มศว)
๔. อ.พิมผกา อัคคะพู (โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม)
๕. ผศ.สุคนธ์ อักษรชู (โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม)