…ตามที่คุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งเพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม
🏅 ผลการประเมินคุณภาพผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วยรางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 61 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 159 ผลงาน และเหรียญทองแดงจำนวน 134 ผลงาน รวมจำนวน 354 ผลงาน ผลปรากฎว่าโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับ #รางวัลระดับเหรียญทอง จากผลงาน นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนภายใต้ “โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”
🖥 ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ในเวทีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา” ด้วยการนำเสนอผลงานออนไลน์ (Webinar) เพื่อคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ” ในลำดับต่อไป