โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วิชาที่เปิดสอน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/scan09_07_63.pdf