ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 📣📣
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนสาธิตปทุมวันมุ่งสู่สากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
ตามรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การรับสมัคร https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/เกณฑ์การรับสมัคร-science-gifted-1.pdf

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/ใบสมัครโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิท-ม.1.pdf

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   https://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/ใบสมัครโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิท-ม.1.pdf