โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยการบริหารองค์กรของ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ทำงานร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ตลอดจนกำกับดูแลความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม
…ทั้งนี้้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน และสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการดำเนินการและประสานงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้โรงเรียนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์และบุตรหลานของพวกเราต่อไป