บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะเรียนรู้ออนไลน์ไปด้วยกัน ในกิจกรรม PDS Competency-based Online Active Leaning ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน