โครงการ EPTS ได้จัดประชุมทางออนไลน์หัวข้อ “Preparation for M.1 Online Learning” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นำทีมอาจารย์โดยผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ยุพิน พุทธาพิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ EPTS พร้อมทั้งอาจารย์ประจำชั้นโครงการ EPTS ร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EPTS ปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
เวลา 9:00-11:00 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน อาจารย์ประจำชั้น พบปะพูดคุย กับ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน Facebook Live
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 การเรียนออนไลน์หัวข้อ Google Meet, Google Classroom และ Google Slide โดยอาจารย์เจมส์ เซเยอร์ และ อาจารย์โรลิน มิลเลอร์
วันที่ 3-12 มิถุนายน 2563 (เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ออนไลน์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา ทั้งนี้จะทำการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และมีอาจารย์ประจำชั้นชาวไทยเป็นผู้ดูแลนักเรียน