ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งมีเยาวชนที่ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 132 ผลงาน ในด้านต่าง ๆ โดยมีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 64 คน ผลปรากฎว่านักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จำนวน 3 คน ได้แก่
#ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง ด้านกีฬา
นายปรีดิยาธร อบเชย
นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
#ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ด้านสื่อมวลชน
นายปัณณสิษฐ์ จิวะพงศ์
นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562
#ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ชาติญา อาจชน
นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)